Vergoedingen & Tarieven

Algemene voorwaarden

 
 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen de behandelende diëtist (hierna te noemen diëtist) en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Afspraken maken

Op maandag t/m vrijdag kunt u bellen met ons algemene telefoonnummer (06 37 48 18 74). Wegens spreekuren kan het voorkomen dat wij niet altijd direct bereikbaar zijn. Als u uw naam, geboortedatum en telefoonnummer inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. U kunt ook een email sturen naar dietist@vodimed.nl.

Gelieve bij uw eerste afspraak met VodiMed uw pas van de zorgverzekeraar, uw legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en het ondertekende toestemmingsformulier behandelovereenkomst mee te brengen.

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren uitgaande van werkdagen contact op te nemen met onze praktijk op bovenstaand telefoonnummer. Wegens spreekuren kan het voorkomen dat wij niet altijd direct bereikbaar zijn. Als u naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld om een nieuwe afspraak te maken. Ook kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Afmeldingen binnen 24 uur uitgaande werkdagen voor aanvang van de afspraak en niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht (het gaat hier om de gereserveerde tijd). Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar terugvragen.

Verwijzing, dossiervorming en rapportage

Voor een dieetadvies is een schriftelijke verwijzing van een (huis)arts veelal verplicht. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is het ook mogelijk om een afspraak te maken zonder schriftelijke verwijzing van een arts. Indien u gebruik maakt van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek dan zal de diëtist eerst een korte screening met u doorlopen om een diagnose te stellen en op basis hiervan beslissen of er een behandeling gestart kan worden.

Uw persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult worden voor een optimale dieetbehandeling geregistreerd in uw dossier. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 20 jaar worden bewaard. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.

Na het eerste consult, aan het eind van de behandeling en zo nodig vaker, worden de bevindingen aan uw behandelend arts gerapporteerd. De diëtist zal zo nodig contact opnemen met uw behandelend arts voor overleg of informatie.

VodiMed heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Amphia. Indien u bent verwezen door een specialist uit het Amphia, dan hebben de diëtisten van VodiMed indien u hiermee akkoord gaat inzage in het digitale patiëntendossier van het Amphia. U kunt, indien u hiertegen bezwaar heeft, dit voor het bezoek aan de diëtist kenbaar maken.

Het bijgevoegde toestemmingsformulier behandelovereenkomst kunt u getekend meebrengen bij uw eerste afspraak.

Mail

VodiMed verstuurt privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER. Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

Als u een beveiligd bericht ontvangt, krijgt u een notificatiebericht in uw mailbox. Hierin staat een blauwe knop met een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat.

Om het bericht te openen ontvangt u een SMS of wachtwoord die u van tevoren met de diëtist afspreekt. In sommige gevallen staat er een code in het notificatiebericht die u invoert om het bericht te kunnen lezen.

U hoeft geen ZIVVER account te maken om het bericht te lezen of te reageren op onze berichten.

Zelf een (gratis) ZIVVER-account maken is echter erg gemakkelijk en zo hoeft u niet elke keer een code in te vullen. Met een eigen account kunt u ook veilig communiceren via ZIVVER, bijvoorbeeld direct vanuit Outlook. Meer informatie over ZIVVER vindt u op www.zivver.com en support@zivver.com.

Vergoeding

Diëtistische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar. Voor vergoeding van dieetadvisering via de basisverzekering is een verplicht eigen risico van toepassing. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2023 vastgesteld op € 385 per jaar. De eerste € 385 die u aan zorgkosten maakt, betaalt u dus zelf.

Bent u in verband met diabetes, hart- en vaatziekten of COPD via de ketenzorg doorverwezen door uw huisarts of praktijkondersteuner dan worden de kosten niet met uw eigen risico verrekend.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico.

De vergoeding van dieetadvisering is ook opgenomen in enkele aanvullende pakketten. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is alleen mogelijk, indien u in één jaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering heeft ontvangen én mits u deze verzekering heeft afgesloten. Wij adviseren u om dit in uw polis na te kijken. Kosten uit de aanvullende verzekering worden niet ingehouden op het eigen risico.

Bij uw zorgverzekeraar wordt naast directe tijd (het gesprek met de diëtist) ook de tijd voor het opstellen van een persoonlijk dieetadvies en het analyseren van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens gedeclareerd. Hieronder valt ook E-health in de vorm van mailwisseling.

Alle zorgverzekeraars vergoeden ook video- of telefonische consulten.

Het aantal vervolgconsulten wordt in overleg met u bepaald. U kunt bij de diëtist altijd navragen wat de totale gedeclareerde tijd is van de dieetbehandeling bij VodiMed. Bent u in hetzelfde kalenderjaar al begeleid door een diëtist uit een andere praktijk dan kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren hoeveel declarabele tijd er nog voor u beschikbaar is.

Declaraties en tarieven

VodiMed heeft met alle zorgverzekeraars een contract. De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. In de contracten met de zorgverzekeraars is vastgelegd welke tarieven voor hun klanten in rekening gebracht kunnen worden. Indien u de dieetbehandeling zelf moet betalen bedraagt het tarief € 17,50 per 15 minuten.

Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling wordt VodiMed ondersteund door de firma MediCas.

Betalingsvoorwaarden van MediCas vindt u bij betalingsvoorwaarden. 

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van wat u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per telefonisch of per mail te benaderen: 030 310 09 29 of info@klachtenloketparamedici.nl.

Beëindigen

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar uw arts gestuurd wordt.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.